سرپرست مرکز

نام و نام خانوادگی: نادر عباسی

تحصیلات:دکتری مهندسی آب

مرتبه علمی: استاد

تلفن:33026207-024

پست الکترونیک:nader_iaeri@yahoo.com

پیشه نامه علمی(CV)


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0